Gostyngiad yn y bil dŵr cyfartalog yn adlewyrchu dylanwad cynyddol cwsmeriaid yng Nghymru, meddai’r corff gwarchod

Mae’r dylanwad cynyddol y mae cwsmeriaid yng Nghymru yn ei gael ar beth maen nhw’n ei dalu am eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth wedi cael ei adlewyrchu yng nghyhoeddiad heddiw ar filiau dŵr ar gyfer 2015/16, yn ôl y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Mae’r cyhoeddiad blynyddol o gostau gan Water UK wedi datgelu y bydd bil dŵr a charthffosiaeth cyfartalog cwsmeriaid Dŵr Cymru yn gostwng £5 i £435 yn 2015/16.

Bydd cwsmeriaid Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn gweld gostyngiad cyfartalog o £7 yn eu costau dŵr i £139 o Ebrill 2015. Mae hyn yn golygu y bydd bil dŵr a charthffosiaeth cyfartalog eu cwsmeriaid – yn seiliedig ar gostau carthffosiaeth Dŵr Cymru – yn gostwng oddeutu £8 i £394.

Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar filiau cyfartalog, ond bydd beth fydd y cwsmeriaid yn ei dalu mewn gwirionedd yn amrywio yn ôl eu hamgylchiadau unigol – bydd rhai cwsmeriaid yn talu mwy, neu lai, na’r bil cyfartalog ar gyfer eu cwmni.

Mae cyhoeddiad heddiw yn nodi’r don gyntaf o gostau o dan gytundeb gosod prisiau pum mlynedd newydd, a gytunwyd gan reolydd y diwydiant, Ofwat, ym mis Rhagfyr. Mae safbwyntiau cwsmeriaid wedi cael mwy o effaith nag erioed o’r blaen ar ffurfio beth gall cwmnïau dŵr ei godi a’r gwasanaethau y mae disgwyl iddyn nhw eu cyflwyno.

Dywedodd Diane McCrea, cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Gall y rhan fwyaf o gwsmeriaid yng Nghymru ddisgwyl gweld gostyngiad yn eu bil dŵr, sy’n newyddion da. Mae hefyd yn adlewyrchu’r dylanwad cynyddol y mae safbwyntiau cwsmeriaid yn ei gael ar brisiau dŵr ac ymrwymiadau gwasanaeth cwmnïau dŵr.

“Ond rydym ni’n gwybod bod llawer o gartrefi incwm isel eisoes yn ei chael hi’n anodd neu’n methu talu eu bil, felly byddwn yn parhau i roi pwysau ar Ddŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i wneud yn siŵr bod y cwsmeriaid hyn yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.”

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn annog cartrefi sydd â phryderon ynghylch eu gallu i dalu eu bil dŵr i gysylltu â’u cwmni dŵr i ofyn am help. Fe wnaeth ymchwil diweddar gan y corff gwarchod dŵr ddatgelu bod rhai cwsmeriaid sydd ag anhawster ariannol yn parhau i ddioddef yn dawel, neu heb wybod am yr help sydd ar gael iddyn nhw. Mae hynny er gwaethaf y faith bod cwmnïau dŵr yn cynnig mwy o opsiynau talu hyblyg neu gynlluniau cymorth i helpu’r rheiny na allant fforddio talu eu bil.

(Diwedd)

Categories: Cymraeg, Wales