Gall cynlluniau cymorth helpu cwsmeriaid sy’n cael trafferthion ariannol yng Nghymru i gadw eu pennau uwchben y dŵr

MAE aelwydydd sy’n wynebu dyledion cynyddol ac sy’n cael trafferth talu eu biliau dŵr yn cael eu hannog gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i wneud adduned Blwyddyn Newydd i geisio cymorth â’u taliadau ar unwaith.

I lawer o deuluoedd sy’n cael trafferthion ariannol, daw dechrau’r Flwyddyn Newydd â realiti noeth dyled a all fod wedi mynd dros ben llestri yn ystod y pwysau mawr i wario dros y Nadolig.

Gall hynny olygu bod rhai aelwydydd yng Nghymru yn cael trafferth talu eu biliau dŵr, felly mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn annog cwsmeriaid i geisio cymorth nawr yn hytrach na dioddef yn ddistaw wrth i’w dyledion barhau i gynyddu.

Dywedodd Diane McCrea, cadeirydd Pwyllgor Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru: “I rai aelwydydd, gall llawenydd y Nadolig gael ei ddisodli’n gyflym gan bryderon yn ymwneud â dyled. O ran talu eich bil dŵr, gall cwmnïau dŵr gynnig mwy o gymorth nag erioed o’r blaen – ond mae angen i gwsmeriaid roi gwybod i’w cwmni bod angen help arnynt.

“Rydym yn gwybod o’n hymchwil nad yw llawer o gwsmeriaid yn disgwyl gallu cael unrhyw help i dalu biliau dŵr neu glirio dyledion dŵr heb eu talu, felly maent yn dewis dioddef yn ddistaw. Ond mae help ar gael, a byddem yn eu hannog i wneud adduned Blwyddyn Newydd i ymuno â’r rhai sydd eisoes yn manteisio ar yr help hwn, naill ai trwy ffonio eu cwmni dŵr neu fynd i wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.”

Mae cwmnïau dŵr yng Nghymru yn cynnig dewisiadau talu mwy hyblyg, fel cynlluniau talu wythnosol neu fisol. Hefyd, maent yn cynnig tariffau is i gwsmeriaid cymwys sy’n cael trafferth talu, trwy gynlluniau cymorth presennol fel WaterSure, Cymorth Dŵr Cymru, a HelpU, sef tariff newydd Dŵr Cymru a fydd yn cael ei lansio ym mis Ebrill 2015. Mae Dŵr Cymru yn gweithredu Cronfa Cymorth i Gwsmeriaid hefyd, sy’n gallu helpu cwsmeriaid i glirio unrhyw ddyledion taliadau dŵr trwy daliadau rheolaidd cytûn.

Gall rhai cwsmeriaid sy’n cael budd-daliadau penodol yn gysylltiedig ag incwm fod yn gymwys ar gyfer y cynllun Dŵr Uniongyrchol, lle mae swm penodol yn cael ei ddidynnu’n uniongyrchol o’u budd-daliadau i helpu i glirio unrhyw ôl-ddyledion.

Dylai cwsmeriaid y mae angen cymorth neu gyngor arnynt gysylltu â’u cwmni dŵr nawr neu fynd i wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn www.ccwater.org.uk

(Diwedd)

NODIADAU I OLYGYDDION

  • Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn argymell bod cwsmeriaid yn cysylltu â’u cwmni dŵr am help cyn gynted ag y byddant yn cael trafferth talu eu bil. Mae cyngor a chymorth ariannol ar gael yn rhad ac am ddim gan nifer o sefydliadau hefyd, fel y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, Cyngor ar Bopeth, y Llinell Ddyled Genedlaethol a StepChange.

Categories: Cymraeg, Wales