Mwy o gartrefi mewn perygl o fod yn oer y gaeaf hwn yn sgil pibell ddŵr wedi byrstio

Mae MWY o gartrefi yng Nghymru mewn perygl o fod yn oer y gaeaf hwn yn sgil peidio â diogelu pibellau dŵr eu cartref rhag bygythiad tymereddau sy’n rhewi.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yng Nghymru yn annog pobl i weithredu nawr i sicrhau bod eu pibellau wedi cael eu gorchuddio’n ddigonol er mwyn osgoi’r perygl o bibell wedi byrstio yn difetha dathliadau’r Nadolig.

Daw’r rhybudd ar ôl i ymchwil gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ddangos bod llai o gartrefi’n cymryd camau i ddiogelu pibellau rhag oerfel y gaeaf – a allai arwain at ganlyniadau dinistriol.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae ein hymchwil yn dangos bod pobl ifanc, yn arbennig, mewn perygl o beidio â diogelu pibellau dŵr mewn tymereddau sy’n rhewi. Ond gall canlyniadau peidio â chymryd y camau hyn fod yn ddinistriol.”

“Trwy lapio eich pibellau cyn i dymereddau ddisgyn, gallwch osgoi’r digwyddiad annisgwyl digroeso o bibell wedi byrstio y gaeaf hwn, a’r diflastod a’r aflonyddwch costus y gall ei achosi.”

Yn ôl ymchwil gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn 2013, dim ond 46 y cant o gwsmeriaid dŵr wnaeth gymryd camau i osgoi pibellau’n rhewi – a oedd wedi gostwng o 55 y cant yn 2012.1

Pobl ifanc rhwng 24 oed a 35 oed sydd fwyaf mewn perygl o beidio â bod yn hollol barod, ac nid oes gan un o bob pum cwsmer dŵr unrhyw syniad beth i’w wneud os bydd pibell ddŵr yn byrstio yn eu cartref.2

Ein cyfrifoldeb ni yw unrhyw broblemau sy’n ymwneud â phibellau yn ein cartrefi ein hunain, felly mae’n werth gwirio eu bod nhw wedi cael eu hinsiwleiddio’n dda.

Hyd yn oed os ydych chi’n byw mewn eiddo wedi’i rentu, mae’n werth ymchwilio a yw’r landlord wedi trefnu iddyn nhw gael eu lapio, gan y gallai pibell wedi byrstio ddifetha eich eiddo.

Trwy ddilyn ein cyngor syml, gallwch helpu i sicrhau na fydd pibell wedi byrstio yn taflu dŵr oer ar ddathliadau’r Nadolig:

Gweithredwch nawr:

 • Insiwleiddiwch eich pibellau a’ch tanciau dŵr – ewch i’ch siop tasgau’r cartref leol neu edrychwch ar-lein am amrywiaeth o gynhyrchion a all helpu.
 • Lapiwch blygion neu bibellau sy’n anodd eu cyrraedd gyda darnau o ddeunydd insiwleiddio wedi’i osod yn ddiogel.
 • Dewch o hyd i’ch stop tap – gallai gallu troi’r dŵr i ffwrdd yn gyflym arbed llawer o ddifrod.
 • Insiwleiddiwch dapiau sydd tu allan neu eu troi nhw i ffwrdd yn y stop tap a draenio’r dŵr allan.
 • Dylech drwsio unrhyw dapiau sy’n diferu neu orlifiadau. Gall crynhoad o iâ achosi rhwystr.
 • Dewch o hyd i fanylion cyswllt plymer da – os byddwch yn cael problem, byddwch chi eisiau gweithiwr proffesiynol wrth law mor gyflym â phosibl.
 • Ar ddiwrnodau oer iawn, agorwch y drws i’r llofft i adael aer cynnes i mewn o rannau eraill o’r tŷ, ac atal pibellau rhag rhewi.
 • Os byddwch yn mynd i ffwrdd am rai diwrnodau, gadewch eich gwres ymlaen yn isel a’i osod i ddod ymlaen o leiaf unwaith y dydd.

Beth i’w wneud os byddwch yn cael problem gyda phibell wedi rhewi:

 • Dewch o hyd i’ch stop tap a’i droi i ffwrdd.
 • Gwnewch yn siŵr bod unrhyw dapiau dŵr oer gerllaw ar agor, i ganiatáu i’r dŵr ddianc pan fydd yn dadmer.
 • Peidiwch ag agor tapiau dŵr cynnes hyd nes bod y gwres canolog wedi cael ei droi i ffwrdd.
 • Gwnewch cymaint ag y gallwch chi i ddiogelu neu symud unrhyw beth a allai gael ei ddifrodi petai’r bibell yn byrstio pan fydd y dŵr yn dadmer.
 • Gwiriwch bob pibell weladwy ar gyfer difrod neu dystiolaeth o rewi.
 • Os gallwch chi amlygu pa bibell sydd wedi rhewi, rhowch fotel dŵr poeth neu dywel gwlyb poeth arni.
 • Os byddwch chi’n sylwi ar ollyngiad ar ôl i’r dŵr ddadmer, a bod y gwasgedd wedi cynyddu yn y bibell eto, trowch y stop tap i ffwrdd a ffoniwch blymer. Efallai yr hoffech wirio gwefan WaterSafe i weld rhestr o blymwyr cofrestredig.

Gall defnyddwyr gael mwy o gyngor ar wefannau Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, yn ogystal ag ymgyrch Get Ready for Winter, y Swyddfa Dywydd yma.

Dilynwch ni ar twitter (@WaterWatchdog) i gael awgrymiadau rheolaidd ar sut i ddiogelu eich pibellau’r gaeaf hwn.

(Diwedd)

Nodiadau i olygyddion

1 O ‘Water Matters: Household customers’ views on their water and sewerage services 2013’

2 O adroddiad ymchwil 2012 YouGov – a gomisiynwyd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr – ‘Research into domestic customers and SMEs preparedness for winter’

 

Categories: Cymraeg, Wales