‘Rhwystro rhwystrau’ trwy ystyried beth rydym ni’n ei arllwys i lawr y sinc

Mae angen i ni gyd ystyried beth rydym ni’n ei arllwys i lawr y sinc.

Dyna neges y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, sy’n cynnig awgrymiadau pwysig i ddefnyddwyr ynghylch ‘rhwystro rhwystrau’ a lleihau’r risg o rwystro eu draen neu bibell carthffosiaeth.

Roedd coesau/breichiau prosthetig, beiciau modur mini, sliperi, peli tennis a dannedd gosod ymhlith yr eitemau mwyaf rhyfedd a dynnwyd o garthffosydd, wrth i gwmnïau dŵr ledled Cymru a Lloegr wario oddeutu £70 miliwn yn clirio mwy na 300,000 o rwystrau yn ystod 2013/141.

Ond y poen mwyaf yn y draeniau yw’r brasterau, yr olewau a’r seimiau sy’n cael eu harllwys i lawr y sinc, ac eitemau fel weips dwylo, hancesi papur a chewynnau’n cael eu fflysio i lawr y toiled.

Dywedodd Steve Grebby, Rheolwr Polisi Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Gall gweld eich cartref dan ddŵr yn sgil carthffos wedi’i rwystro fod yn dorcalonnus.

“Y newyddion da yw y gallwn ni gyd chwarae rhan mewn lleihau’r risg rhag i hyn ddigwydd trwy ystyried yn fwy gofalus beth rydym ni’n ei arllwys i lawr y sinc neu’n ei fflysio i lawr y toiled.”

Mae dros ddwy ran o dair o rwystrau carthffosydd yn cael eu hachosi gan eitemau a sylweddau amhriodol yn cael eu harllwys i lawr y sinc neu eu fflysio i lawr y toiled.

Wrth i’r rhain cronni, gallant achosi ‘mynyddoedd braster’ enfawr a rhwystrau eraill a all gael effaith ddinistriol, gan gynnwys miloedd o gartrefi’n cael eu gorlifo gan garthffosiaeth bob blwyddyn.

Yn y pen draw, y cwsmeriaid sy’n gorfod talu am glirio’r rhwystrau hyn trwy eu biliau dŵr a charthffosiaeth.

Yn ôl ymchwil y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, mae llai na hanner y cwsmeriaid dŵr yn gwybod beth sy’n ddiogel i’w roi i lawr y sinc, y toiled neu’r draen.

Felly, mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gofyn i gwsmeriaid gofio’r awgrymiadau pwysig hyn:

  • DIM OND FFLYSIO – pi-pi, pŵ a phapur toiled i lawr eich toiled.
  • PEIDIWCH Â FFLYSIO – eitemau eraill, gan gynnwys weips dwylo ac weips babanod; cewynnau a phadiau; ffyn cotwm; hancesi papur; bagiau plastig a phapur lapio; cadachau misglwyf; plastrau a gwm cnoi. Rhowch nhw mewn bag a’u taflu i’r bin.
  • PEIDIWCH AG ARLLWYS – brasterau, olewau a seimiau coginio i lawr y sinc na’r draen. CADWCH DRAP BRASTER neu gynhwysydd yn y gegin i gasglu brasterau, olewau a seimiau. Bydd llawer o gwmnïau dŵr yn rhoi trap braster i chi’n rhad ac am ddim.
  • GADEWCH I – symiau bach o frasterau, olewau a seimiau oeri, a chrafwch nhw i mewn i gynhwysydd neu bapur newydd, cyn eu taflu i’r bin.

Gall defnyddwyr sy’n ansicr o hyd fynd i www.ccwater.org.uk neu wefan eu cwmni carthffosiaeth eu hunain i gael mwy o awgrymiadau a chyngor defnyddiol.

Categories: Cymraeg, Wales