Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn helpu aelwydydd i rwystro galwyr ffug yn ystod

Cymerwch eich amser er mwyn gwneud yn siŵr cyn agor y drws.

Dyna neges y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, sef y corff gwarchod dŵr, sy’n rhannu ei awgrymiadau gorau gydag aelwydydd yng Nghymru i’w helpu nhw i fod yn gyfrwysach na lladron sy’n gweithredu drwy dynnu sylw.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn defnyddio Wythnos Genedlaethol y Defnyddwyr (3-7Tachwedd) i atgoffa defnyddwyr dŵr sut i warchod eu hunain, eu teuluoedd a’u cymdogion rhag galwyr didrugaredd ar stepen y drws.

Adroddir am oddeutu naw trosedd gan alwyr ffug bob dydd, gyda’r lladron yn dynwared swyddogion o gwmnïau dŵr a gwasanaethau eraill mewn ymdrech i dwyllo’u ffordd i mewn i gartrefi pobl cyn dwyn arian neu eiddo gwerthfawr arall.

Ond rhan o’r stori yn unig yw hynny, oherwydd amcangyfrifir nad yw hyd at 90% o ladradau trwy dynnu sylw yn cael eu hadrodd oherwydd bod nifer o’r dioddefwyr sy’n agored i niwed – yn enwedig yr henoed – yn teimlo’n rhy ofidus i roi gwybod am y drosedd neu’n teimlo embaras amdani.

Roedd bron pumed o’r 3,177 o ddigwyddiadau a gafodd eu hadrodd yng Nghymru a Lloegr yn 2013-14 yn ymwneud â phobl yn dynwared aelodau staff cwmni dŵr neu ‘fyrddau dŵr’, nad ydynt yn bodoli bellach.

Fel arfer, mae’r galwyr yn edrych fel petaent yn gwisgo lifrai cwmni dŵr neu gwmni ynni ac felly mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynghori pobl i ofyn i gael gweld cerdyn adnabod y galwr a ffonio’r cwmni er mwyn gwirio ei ddilysrwydd. Cymerwch eich amser i ddod o hyd i’r rhif ffôn cywir a pheidiwch â defnyddio unrhyw rif a ddarperir gan y galwr ar stepen y drws. Bydd gweithiwr go iawn yn aros i chi orffen eich ymholiadau.

Yn ogystal, gallwch gofrestru cyfrinair o flaen llaw gyda’ch cwmni dŵr neu gwmni ynni. Yna, gallwch ofyn i’r galwr ddyfynnu eich cyfrinair a fydd yn brawf eu bod nhw’n galw ar ran y cwmni ynni.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae dwyn trwy dynnu sylw yn drosedd erchyll i ddioddefwyr ond mae yna bethau syml y gallwch eu gwneud i’ch gwarchod eich hun a’r rheiny rydych yn poeni amdanynt.

“Os oes gennych chi aelod hŷn o’ch teulu, ffrind neu gymydog sy’n hynod agored i niwed, awgrymwn eich bod yn rhannu ein cyngor gyda nhw er mwyn sicrhau tawelwch meddwl pawb. Mae’r math hwn o drosedd yn ingol tu hwnt i ddioddefwyr, oherwydd bod galwyr ffug yn cymryd mantais o wendidau pobl.”

Awgrymidau Gorau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr i rwystro galwyr ffug:

  • Sicrhewch fod eich drysau ar gau a’ch ffenestri yn ddiogel ar bob adeg. Defnyddiwch gadwyn y drws wrth ateb.

 

  • Gofynnwch am gael gweld cerdyn adnabod y galwr. Dylai’r galwr ddangos ei gerdyn i chi trwy gul y drws, neu’r blwch llythyrau. Mae gennych hawl i gau’r drws a gwneud i’r unigolyn aros tu allan wrth i chi ffonio’r sefydliad perthnasol i wirio dilysrwydd y galwr. Cadwch y rhif ffôn hwn wrth ymyl eich ffôn.

 

  • Gwiriwch ddilysrwydd y galwr trwy ffonio’r sefydliad, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y rhif ffôn o ffynhonnell ar wahân, er enghraifft wedi’i argraffu o’n gwefan (beth am wneud hynny nawr a’i gadw wrth y ffôn?), y llyfr ffôn neu fil blaenorol. Argymhellwn eich bod yn gwirio cerdyn adnabod y galwr, hyd yn oed os yw’r galwr yn gwisgo lifrai’r cwmni. Peidiwch â bod ag ofn gwneud iddynt aros tan eich bod chi wedi gwirio eu hunaniaeth.

 

  • Mae hawl gennych wrthod gadael i’r galwr ddod i mewn i’ch cartref neu ofyn i’r galwr adael ar unrhyw adeg os nad ydych yn gwbl hapus bod y galwr yn dweud y gwir. Os yw’r ymweliad yn ddilys, gallan nhw ffonio o flaen llaw neu aildrefnu.

 

  • Os yw’r galwr yn mynnu bod angen iddo gael mynediad i’ch cartref ar unwaith neu cyn i chi gael cyfle i wirio’i hunaniaeth, ffoniwch 999 ar unwaith a gofyn am yr heddlu.

Mae manylion cyswllt pob cwmni dŵr a’n hawgrymiadau gorau ar gael i’w hargraffu o www.ccwater.org.uk.

Am fwy o wybodaeth am ymgyrch mynd i’r afael â throseddau stepen y drws Wythnos Genedlaethol y Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth a’r Sefydliad Safonau Masnach, ewch i www.citizensadvice.org.uk

 

Categories: Cymraeg, Wales