Aelwydydd yng Nghymru yn cael eu hannog i arbed dŵr ac ynni

Gallai newidiadau bach arwain at arbedion gwerthfawr ym miliau ynni a dŵr defnyddwyr, yn ôl Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru, sy’n cefnogi’r Wythnos Arbed Ynni Fawr (20-24 Hydref).

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn annog defnyddwyr yng Nghymru i feddwl am sut maen nhw’n defnyddio dŵr poeth ac i weld a allai awgrymiadau arbed arian y corff gwarchod dŵr arwain at arbedion cyson.

Trwy ddefnyddio dŵr poeth yn fwy effeithlon, gallai aelwydydd weld gostyngiad yn eu bil ynni, ac fe allai’r rhai hynny sy’n talu am eu dŵr trwy fesurydd weld gostyngiad yn eu bil dŵr hefyd.

Gall defnyddio llai o ddŵr poeth hefyd helpu i leihau ôl troed carbon pob defnyddiwr, gan helpu i ddiogelu’r amgylchedd a gwarchod adnoddau gwerthfawr.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr, yn enwedig ar gyfer yr aelwydydd niferus sy’n cael trafferth cael deupen llinyn ynghyd.

“Trwy ddarllen ein hawgrymiadau da a’u rhoi ar waith, bydd defnyddwyr yn gallu gweld bod sawl ffordd o arbed dŵr, ynni ac arian ar gael a fydd yn helpu’r amgylchedd ar yr un pryd.”

Mae awgrymiadau da’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn cynnwys:

  • Defnyddiwch gyfrifiannell mesurydd dŵr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn ccwater.org.uk/watermetercalculator i weld a allai newid o daliadau heb eu mesur i fesurydd dŵr arbed arian i chi. Os oes mwy o ystafelloedd gwely yn eich cartref na phreswylwyr, byddai’n sicr yn werth i chi ystyried gosod mesurydd – mewn rhai achosion gall newid i fesurydd arbed mwy na £100 y flwyddyn i gwsmeriaid.
  • Rhowch wasieri newydd yn lle rhai sydd wedi treulio ar dapiau sy’n gollwng. Mae tap dŵr poeth sy’n diferu yn gwastraffu dŵr ac ynni a, dros flwyddyn, fe allai ychwanegu mwy na £18 at eich bil dŵr blynyddol yn ddiangen os ydych chi’n talu trwy fesurydd.
  • Ar gyfer pob munud yn llai y treuliwch yn y gawod, fe allech arbed rhwng £5 a £10 oddi ar eich biliau ynni yn ystod y flwyddyn.
  • Gosodwch ben cawod sy’n arbed dŵr, sy’n gallu lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir gan tua 30 y cant. Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau dŵr yn cynnig dyfeisiau arbed dŵr – ewch i ccwater.org.uk/savewaterandmoney i gael rhagor o wybodaeth.
  • Pan fyddwch chi’n berwi’r tegell, peidiwch â’i lenwi â mwy o ddŵr nag sydd ei angen. Mae dwy ran o dair ohonom yn berwi mwy o ddŵr nag sydd ei angen arnom.
  • Mae bath cyffredin yn defnyddio 80 litr o ddŵr, felly, wrth adnewyddu eich ystafell ymolchi, dewiswch un sy’n dal llai o ddŵr ac sydd â thapiau llif is ac fe allech arbed dŵr ac arian.
  • Gwnewch yn siwr fod y peiriant golchi llestri neu’r peiriant golchi dillad yn llawn cyn ei ddefnyddio, a cheisiwch osgoi defnyddio’r rhaglen hanner llwyth. Mae rhaglenni hanner llwyth yn defnyddio llawer mwy na hanner yr ynni a’r dŵr na llwyth llawn.
  • Inswleiddiwch eich tanc dŵr poeth er mwyn osgoi gwastraffu ynni i’w gadw’n boeth. Gallai siaced a osodwyd o’i amgylch yn dynn arbed tua £30 y flwyddyn.

Mae rhagor o awgrymiadau ar arbed dŵr a gwybodaeth ar gael yn www.ccwater.org.uk/savewaterandmoney

Mae gwefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni www.energysavingtrust.org.uk yn cynnig llawer o gyngor ar sut i wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran dŵr ac ynni.

Mae’r Wythnos Arbed Ynni Fawr yn ymgyrch ar y cyd rhwng yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) a Chyngor ar Bopeth.

 

Categories: Cymraeg, Wales