Biliau dŵr fforddiadwy yn hanfodol i barhau â’r tuedd ar i lawr mewn cwynion

Mae cwynion cwsmeriaid i gwmnïau dŵr wedi gostwng am y chweched flwyddyn ddilynol – ond mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi rhybuddio y gallai’r llanw droi’n gyflym yn erbyn y diwydiant, os bydd yn methu cyflwyno biliau fforddiadwy.

Mae adroddiad ysgrifenedig blynyddol Cwynion Cwsmeriaid y Cyngor Defnyddwyr Dŵr heddiw wedi datgelu bod y rhan fwyaf o gwmnïau dŵr wedi ymateb yn gadarnhaol unwaith eto at her y corff gwarchod dŵr i ostwng nifer y cwynion trwy wella eu gwasanaeth i gwsmeriaid.

Fe wnaeth nifer y cwynion ysgrifenedig a wnaed gan gwsmeriaid i gwmnïau dŵr yng Nghymru a Lloegr ostwng 18 y cant yn ystod 2013/14 – mwy na dwywaith cyfradd y gostyngiad yn y flwyddyn flaenorol.

Mae galwadau ffôn gan gwsmeriaid i gwmnïau dŵr i ddatrys problemau wedi parhau i ostwng yn eang hefyd, yn unol â chwynion ysgrifenedig.

Dywedodd Tony Smith, Prif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae’r rhan fwyaf o gwmnïau wedi ymateb yn dda i’n her i wella perfformiad, gyda chwynion erbyn hyn ar y lefel isaf ers i ni gael ein ffurfio yn 2005.”

“Ond mae fforddiadwyedd yn parhau i fod yn her enfawr i’r diwydiant, gydag un o bob pum cwsmer yn dweud wrthym ni nad yw eu bil dŵr yn fforddiadwy. Mae’n rhaid i gwmnïau dŵr a’r rheoleiddiwr, Ofwat, gyflwyno prisiau am y pum mlynedd nesaf y gall cwsmeriaid eu fforddio ac sy’n dderbyniol, neu byddant yn mentro adlach gan gartrefi sy’n ei chael hi’n anodd talu.”

Mae’r adroddiad yn dangos mai bilio a thaliadau oedd yn cyfrif am 57 y cant o gyfanswm y 123,218 o gwynion cwsmeriaid a dderbyniwyd yn 2013/14. Un o’r ffyrdd y gall cwmnïau dŵr leihau’r mathau hyn o gwynion yn y dyfodol yw trwy sicrhau bod cwsmeriaid yn cael y gwasanaethau y maen nhw eu heisiau am y pris y maen nhw’n ei dderbyn ac y gallant ei fforddio.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau bod yn hyn digwydd trwy wneud yn siŵr bod safbwyntiau cwsmeriaid dŵr wedi llywio’r broses gosod prisiau yn fwy nag erioed o’r blaen. A bydd y corff gwarchod dŵr yn parhau i roi pwysau ar y rheoleiddiwr, Ofwat, i gyflwyno’r fargen orau bosibl i gwsmeriaid pan fydd yn gosod terfynau prisiau ar gyfer 2015 i 2020 ym mis Rhagfyr 2014.

Mae’r ddau gwmni gwaethaf o ran cwynion – Southern Water a South East Water – yn parhau i fod yn ymhell oddi wrth weddill y diwydiant, er gwaethaf y ffaith bod y ddau wedi adrodd gostyngiad o 28 y cant mewn cwynion o’i gymharu â 2012/13.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi galw’n barhaus ar y rheoleiddiwr i roi cosbau llymach i gwmnïau sy’n perfformio’n wael, pan maen nhw’n methu â bodloni disgwyliadau cwsmeriaid.

Roedd y corff gwarchod yn siomedig gweld bod pedwar cwmni – South West Water, Affinity Water, Severn Trent Water a Dŵr Cymru – wedi mynd yn erbyn tuedd y diwydiant, ac wedi adrodd cynnydd mewn cwynion.

Wessex Water, Portsmouth Water a Cambridge Water yw perfformwyr gorau’r diwydiant o hyd, ac ymatebodd Thames Water yn dda i bwysau’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr i wella, trwy ostwng cwynion bron i draean.

Categories: Cymraeg, Wales