Rhaid i’r diwydiant dŵr wneud mwy i atal y rhai sy’n cael trafferth talu eu biliau rhag ‘goddef yn dawel’

Yn ôl ymchwil gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, rhaid gwneud mwy i annog teuluoedd sy’n cael trafferth talu eu biliau dŵr i ofyn am gymorth gan eu cwmni dŵr.

Heddiw (5 Medi), cyhoeddodd y corff gwarchod ym maes dŵr adroddiad newydd o’r enw ‘Byw Gyda Thlodi Dŵr 2014’ sy’n cynnig golwg o’r newydd ar y pwysau sydd ar y rhai ar incwm isel.

Mae’r adroddiad yn dangos bod rhai cwsmeriaid dŵr yn goddef yn dawel yn hytrach na gofyn am help i dalu eu bil dŵr. Mae hyn er gwaethaf parodrwydd cynyddol ymhlith cwmnïau dŵr i gynnig rhagor o gymorth ymarferol ac ariannol i’r rhai sydd fwyaf mewn angen.

Yn aml, nid yw cwsmeriaid yn disgwyl cael cymorth gan eu cwmni dŵr. Isel yw’r ymwybyddiaeth o hyd o gronfeydd cymorth cwmnïau dŵr a chynlluniau sy’n cynnig cyfraddau is i rai cwsmeriaid mewn amgylchiadau penodol, fel WaterSure a Chymorth Dŵr Cymru.

Bydd y Cyngor yn mynd ati nawr i ddefnyddio’r canfyddiadau er mwyn cydweithio â’r diwydiant dŵr ac asiantaethau cynghori i weld sut gellir gwella’r cymorth i’r rhai sydd mewn dyled neu sy’n cael trafferth talu eu biliau. Bydd hefyd yn gwella ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd eisoes ar gael.

Meddai Andy White, uwch-reolwr polisïau yn y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Erbyn hyn, mae un o bob pum cwsmer dŵr yn dweud wrthym ni nad ydyn nhw’n gallu fforddio eu bil dŵr. Mae hyn o gymharu ag un o bob wyth y llynedd.

“Dylai cwsmeriaid sy’n cael trafferth talu gysylltu â’u cwmni dŵr cyn gynted â phosibl. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr wedi helpu i gynyddu nifer y cwsmeriaid sy’n cofrestru, ond nid yw’n ddigon o hyd. Dylai’r diwydiant dŵr roi blaenoriaeth i wneud yn siŵr bod cwsmeriaid yn gwybod bod y cymorth hwn ar gael, a sut i gael gafael arno.

“Mae ein gwefan, ccwater.org.uk, hefyd yn amlygu nifer o ffyrdd y gall cwsmeriaid gael cymorth neu ostwng eu biliau.”

Dyma rai o brif ganfyddiadau eraill yr adroddiad:

  • Mae gwario llai ar eitemau hanfodol a’r rhai nad ydynt yn hanfodol a dibynnu ar nwyddau o ansawdd rhatach ymhlith dulliau ymdopi’r rhai sy’n brin iawn o arian.
  • Er bod y rhai a holwyd yn tueddu i ystyried bod biliau dŵr yn fwy fforddiadwy na biliau eraill, maent yn fwy tebygol o fethu â thalu eu biliau dŵr.
  • Mae pobl yn aml yn mynd i ddyled o ganlyniad i newidiadau mawr mewn ffyrdd o fyw sydd y tu hwnt i reolaeth pobl.
  • Yn ôl pob golwg, mae cwmnïau dŵr, a rhai cwsmeriaid, yn fwy parod y dyddiau yma i drafod anawsterau ariannol a thrafod cyfnodau talu dros gyfnodau hwy.
  • Mae gan gwsmeriaid ddiddordeb mewn gallu cael gafael ar un adnodd wybodaeth i’w helpu nhw i weld pa gymorth sydd ar gael gyda biliau dŵr.

Categories: Cymraeg, Wales