Gallai newid i fesurydd dŵr helpu i leihau biliau aelwydydd sy’n cael trafferthion yng Nghymru

Gallai clicio ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr arwain at arbedion allweddol i’r un o bob pum aelwyd yng Nghymru sy’n dweud nad ydyn nhw’n gallu fforddio eu bil dŵr.

Nododd mwy na 23,000 o gwsmeriaid dŵr ar draws Cymru a Lloegr arbedion posibl a ddaeth i gyfanswm o £4.9 miliwn y llynedd (2013/14) ar ôl defnyddio cyfrifiannell ar-lein y Cyngor Defnyddwyr Dŵr – arbediad cyfartalog o fwy na £200 fesul aelwyd.

Mae’r offeryn ar-lein yn rhoi arweiniad cyflym a syml i gwsmeriaid dŵr sy’n talu taliadau gwerth ardrethol sefydlog er mwyn iddynt weld a fyddai’n werth newid i fesurydd dŵr, yn enwedig ar gyfer aelwydydd un person.

A gallai hynny wneud gwahaniaeth mawr i’r nifer gynyddol o aelwydydd sy’n dweud wrthym nad ydyn nhw’n gallu fforddio eu bil dŵr.

Dywedodd Diane McCrea, cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Nid yw’n cymryd llawer o amser i ddefnyddio ein cyfrifiannell, ac fe allai fod yn gam cyntaf tuag at helpu aelwydydd i leihau eu bil dŵr.

“Mae’n bwysig cofio bod gan gwmnïau dŵr yng Nghymru gynlluniau i helpu cwsmeriaid sydd mewn dyled neu sy’n cael trafferth talu eu bil. Os ydych chi yn y sefyllfa honno, peidiwch â dioddef yn dawel – gofynnwch i’ch cwmni dŵr am gymorth.”

Yn gyffredinol, os oes mwy o ystafelloedd gwely yn eich cartref na phreswylwyr, mae’n sicr yn werth gwirio i weld a allech chi elwa o gael mesurydd.

Nid oes tâl am gael mesurydd dŵr wedi’i osod ac, yn y rhan fwyaf o achosion, fe allwch chi newid yn ôl i daliadau sefydlog o fewn y flwyddyn gyntaf os byddwch chi’n newid eich meddwl. Mae’n rhaid i gwmnïau hefyd gynnig math arall o dâl sefydlog os byddan nhw’n canfod nad oes modd gosod mesurydd oherwydd problemau gyda phibellau.

I ddefnyddio cyfrifiannell mesurydd dŵr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ewch i www.ccwater.org.uk/watermetercalculator

Mae ein gwefan hefyd yn cynnwys awgrymiadau ar sut i arbed dŵr ac arian yn eich cartref ac yn yr ardd.

Categories: Cymraeg, Wales