Mae un o bob pum cwsmer yn dweud nad yw eu taliadau dŵr yn fforddiadwy

Mae nifer cynyddol o aelwydydd yng Nghymru a Lloegr yn ei chael hi’n anodd fforddio eu bil dŵr, yn ôl ymchwil a gynhaliwyd ar ran y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Datgelodd arolwg ‘Water Matters 2013’ y Cyngor Defnyddwyr Dŵr fod un o bob pum cwsmer yn dweud nad yw eu bil dŵr yn fforddiadwy, wrth i lawer o aelwydydd barhau i gael trafferth ymdopi â phwysau costau byw. Mae hyn yn gynnydd o un o bob wyth cwsmer y llynedd.

Datgelodd hefyd fod llai na chwech o bob deg cwsmer dŵr yn ystyried bod eu taliadau dŵr a charthffosiaeth yn deg.

Mae’r ymchwil yn amlygu pam mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ynghyd â grwpiau herio lleol, wedi bod yn rhoi pwysau ar gwmnïau dŵr i gyflwyno cynlluniau prisiau a buddsoddi ar gyfer 2015 i 2020, sy’n adlewyrchu’r hyn y mae eu cwsmeriaid eisiau ei gael, ac am bris y maent yn credu ei fod yn dderbyniol.

Bydd Ofwat yn gwneud penderfyniad terfynol ym mis Rhagfyr ynglŷn â faint o dâl y gall cwmnïau dŵr ei godi dros y pum mlynedd nesaf, ond mae arwyddion cadarnhaol eisoes bod y rhan fwyaf o gwmnïau wedi gwrando ar eu cwsmeriaid.

Dywedodd Tony Smith, Prif Weithredwr y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae ein hymchwil yn dangos pam mae ein her ni i gwmnïau dŵr i gyflwyno cynigion ar gyfer y pum mlynedd nesaf sy’n fforddiadwy ac yn dderbyniol i gwsmeriaid mor hanfodol.

“Mae nifer o gwmnïau dŵr wedi gwrando ac maent ar y trywydd cywir i gyflwyno cynlluniau ar gyfer y dyfodol a ddylai ddechrau mynd i’r afael â’r pryderon hyn. Mae gan rai eraill fwy o waith i’w wneud os ydynt am newid safbwyntiau cwsmeriaid am filiau fforddiadwy a bodlonrwydd o ran gwerth am arian.”

Mae cwmnïau dŵr yn dal i’w chael hi’n anodd pontio’r bwlch rhwng bodlonrwydd cynyddol cwsmeriaid â’r gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth y maent yn eu derbyn, o gymharu â’u bodlonrwydd llawer is â gwerth am arian.

Dywedodd 93% o gwsmeriaid dŵr eu bod nhw’n fodlon â’u cyflenwad dŵr, ac 87% eu bod nhw’n fodlon â’u gwasanaethau carthffosiaeth, ond oddeutu 70% yn unig oedd yn fodlon â gwerth am arian. Fodd bynnag, mae rhai cwmnïau’n dangos arwyddion o wella gwerth am arian, a gobaith y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yw y bydd hyn yn dod yn duedd sefydledig yn y dyfodol.

Gall cwsmeriaid ddefnyddio canlyniadau arolwg y Cyngor Defnyddwyr Dŵr i gymharu perfformiad eu cwmni dŵr eu hunain dros y tair blynedd diwethaf â chwmnïau eraill ledled Cymru a Lloegr.

I weld y wybodaeth hon, ewch i’r adran ‘How’s my water company doing’ ar wefan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr ar www.ccwater.org.uk

Dylai’r cwsmeriaid hynny sy’n ei chael hi’n anodd talu eu bil dŵr gysylltu â’u cwmni dŵr a fydd, fel arfer, yn gallu cynnig cymorth gyda thaliadau.

Roedd canfyddiadau allweddol eraill yr arolwg yn cynnwys:

  • Roedd 54% o gwsmeriaid yn cytuno bod eu taliadau dŵr a charthffosiaeth yn deg, sy’n ostyngiad sylweddol dros ddwy flynedd, o 67% yn 2011 (60% yn adroddiad y llynedd)
  • Mae dryswch cynyddol ymhlith cwsmeriaid dŵr o ran beth y gallan nhw ei fflysio i lawr y toiled yn ddiogel.
  • Byddai oddeutu chwech o bob deg cwsmer dŵr sydd heb fesurydd dŵr yn gwneud cais am un o dan y cynllun treialu 12 mis, pe byddent yn darganfod y byddai’n arbed arian iddynt. Defnyddiwch ein cyfrifiannell mesurydd dŵr ar www.ccwater.org.uk i weld a allai newid i fesurydd arbed arian i chi.
  • Mae ymwybyddiaeth o wasanaethau cymorth cwmnïau dŵr ar gyfer yr henoed a’r anabl wedi codi’n sylweddol ers 2011, o 20% i 31%.
  • Mae cyfran y cwsmeriaid sydd wedi gwneud rhywbeth i ddiogelu pibellau dŵr eu cartref rhag rhewi wedi gostwng o 55% yn 2012 i 46% yn 2013.
  • Mae pobl hŷn yn parhau i fod yn llawer mwy tebygol na chwsmeriaid iau o gymryd camau i ddiogelu pibellau dŵr rhag oerfel.

Gallwch ddarllen adroddiad llawn Water Matters 2013

Categories: Cymraeg, Press Releases, Wales