MAE’R CORFF GWARCHOD DŴR AM GLYWED GAN DDEFNYDDWYR YN EI GYFARFOD NESAF YN WRECSAM

Bydd ymdrechion i fynd i’r afael â materion yn ymwneud â llifogydd carthffosydd ac afliwiad dŵr, yn ogystal â’r broses o osod prisiau biliau dŵr ar gyfer y pum mlynedd nesaf, yn cael sylw yng nghyfarfod cyhoeddus nesaf Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Mae’r corff gwarchod dŵr yn annog defnyddwyr dŵr i ymuno â thrafodaeth ynglŷn â rhai o’r materion allweddol sy’n effeithio ar eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth ddydd Mawrth, 8 Ebrill, o 10.30am ymlaen yn Stadiwm y Cae Ras, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, LL11 2AH.

Ar ddechrau’r cyfarfod, bydd cynrychiolwyr Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy wrth law i ymateb i gwestiynau cwsmeriaid a’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr am eu gwasanaethau.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae’r cyfarfodydd hyn yn trafod perfformiad cwmnïau dŵr yng Nghymru o ran darparu dŵr a gwasanaethau ac ymdrin â chwynion. Mae ein cyfarfodydd yn gyfle da i gwsmeriaid ofyn cwestiynau i’r cwmnïau dŵr, felly rydym yn annog pobl i ddod i leisio’u barn.

“Mae hefyd yn adeg bwysig iawn i’r diwydiant, gan fod prisiau biliau dŵr ar fin cael eu gosod ar gyfer y pum mlynedd nesaf, a gall pobl gael mwy o wybodaeth am sut mae pethau’n datblygu.”

Anogir pobl i siarad Cymraeg os yw’n well ganddynt wneud hynny, ond dylent roi gwybod i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ymlaen llaw er mwyn i ni allu darparu gwasanaeth cyfieithu.

I gadarnhau y byddwch yn bresennol, ffoniwch swyddfa Cyngor Defnyddwyr Dŵr Cymru ar 0292 023 9852.

Categories: Cymraeg, News, Press Releases, Wales