Biliau dŵr i godi yng Nghymru ond mae cefnogaeth ar gael

Bydd biliau dŵr yng Nghymru yn codi ym mis Ebrill ac mae cymorth ar gael i gwsmeriaid sy’n ei chael hi’n anodd talu biliau, dywedodd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Cadarnhawyd y bydd cwsmeriaid Dŵr Cymru yn gweld y bil dŵr a charthffosiaeth cyfartalog ar gyfer aelwydydd yn 2014/2015 yn cynyddu islaw lefel chwyddiant, gyda chynnydd o £6 i £440.

Bydd cwsmeriaid preswyl Dŵr Dyffryn Dyfrdwy’n gweld cynnydd o £5 ar gyfartaledd mewn prisiau dŵr yn unig, sef cynnydd uwchlaw lefel chwyddiant. Bydd hyn yn mynd â bil cyfartalog aelwydydd (ar gyfer dŵr yn unig) i £152. Bydd y bil cyfartalog am ddŵr a charthffosiaeth ar gyfer eu cwsmeriaid, yn seiliedig ar daliadau carthffosiaeth Dŵr Cymru, yn codi £8 i £409.

Bydd y cwsmeriaid hynny yng Nghymru sy’n derbyn eu gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth gan Severn Trent Water yn gweld cynnydd islaw lefel chwyddiant yn y bil cyfartalog ar gyfer cartrefi, sef cynnydd o £3 i £333.

Gan fod llawer o aelwydydd yn ei chael hi’n anodd ymdopi â chostau byw, gallai cynnydd mewn biliau, hyd yn oed os yw’n is na’r gyfradd chwyddiant, roi straen ychwanegol ar gyllidebau rhai cwsmeriaid.

Gosodwyd uchafsymiau ar brisiau ar gyfer 2014/15 gan y rheoleiddiwr, Ofwat, yn 2009. Byddant yn cael eu gosod ar gyfer y pum mlynedd nesaf ym mis Rhagfyr 2014. Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn herio cwmnïau ynghylch eu cynlluniau busnes a chynigion ar gyfer prisiau i sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r hyn y mae cwsmeriaid ei eisiau ac yn barod i’w dalu.

Dywedodd Diane McCrea, cadeirydd Pwyllgor Cymru’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr: “Mae rhai cartrefi yng Nghymru yn wynebu amgylchiadau ariannol anodd iawn, felly bydd unrhyw gynnydd mewn biliau’n ychwanegu at eu gofidiau.”

“Dyna pam mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr, ynghyd â grwpiau herio lleol ar ran cwsmeriaid, wedi bod yn pwyso ar y ddau gwmni dŵr yng Nghymru i sicrhau eu bod yn darparu’r fargen orau bosibl o ran pris a buddsoddiad ar gyfer cwsmeriaid dros y pum mlynedd nesaf.”

Dylai unrhyw un sy’n ei chael hi’n anodd talu eu bil dŵr gysylltu â’u cwmni ar unwaith gan eu bod fel arfer yn gallu cynnig opsiynau talu mwy hyblyg, megis cynlluniau talu wythnosol neu fisol.

Mae rhai cwsmeriaid yn gymwys i dderbyn cefnogaeth a chymorth, megis biliau llai, drwy gynlluniau sy’n cynnwys Cymorth Dŵr Cymru (Dŵr Cymru) a WaterSure (Dŵr Dyffryn Dyfrdwy).

Mae newid i ddefnyddio mesurydd dŵr hefyd yn un ffordd y gall rhai aelwydydd leihau eu bil, yn enwedig aelwydydd llai o faint a phobl sy’n byw ar eu pen eu hunain. Gellir cael prawf cyflym a hawdd i weld a fyddai’n werth gosod mesurydd dŵr drwy glicio ar gyfrifiannell mesurydd dŵr ar-lein y Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn www.ccwater.org.uk.

Hefyd, gall cwsmeriaid ddod o hyd i lu o awgrymiadau a chyngor ar arbed arian ar wefan newydd y Cyngor Defnyddwyr Dŵr.

Categories: Cymraeg, Press Releases, Wales