Peidiwch â bod yn oer y gaeaf hwn – lapiwch eich pibellau dŵr yn gynnes

Er gwaethaf y ffaith bod tywydd rhewllyd yn anfon ias oer drwy Gymru adeg y gaeaf yn ddiweddar, nid oes gan un allan o bump o gwsmeriaid d?r syniad ynghylch beth i’w wneud os bydd pibell yn rhewi yn eu cartref.

Gall effaith pibell yn byrstio fod yn ddifrodus a dyna pam mae’r Cyngor Defnyddwyr D?r yn annog pobl i weithredu nawr drwy lapio eu pibellau cyn i’r tymheredd ddechrau disgyn.

O ran amddiffyn pibellau rhag y tywydd rhewllyd, pobl rhwng 24 a 35 yw’r rhai sydd â’r risg mwyaf o beidio â pharatoi’n iawn, yn ôl ymchwil gan y Cyngor Defnyddwyr D?r

Dyna pam mae pobl ifanc sy’n edrych ymlaen at dreulio eu Nadolig cyntaf mewn cartref newydd ymhlith y rhai a gaiff eu hannog i sicrhau bod eu pibellau wedi’u lapio yn ogystal â’u hanrhegion.

Dywedodd Diane McCrea, cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr D?r: “Ein cyfrifoldeb ni yw’r pibellau yn ein cartrefi, felly mae’n werth chweil sicrhau eu bod wedi’u hamddiffyn yn dda rhag yr oerfel.

“Hyd yn oed os ydych yn byw mewn eiddo ar rent, dylech sicrhau eu bod wedi cael eu lapio oherwydd gallai pibell wedi’i byrstio ddistrywio eich pethau a difetha eich dathliadau Nadolig.”

Trwy ddilyn cyngor syml y Cyngor Defnyddwyr D?r, gallwch hefyd helpu i sicrhau nad yw pibell wedi’i byrstio’n taflu d?r oer dros eich dathliadau:

Gweithredwch nawr:

? Dylech insiwleiddio eich pibellau a’ch tanciau d?r – ewch i’ch siop tasgau’r cartref leol neu ewch ar lein i gael amrywiaeth o gynnyrch a all helpu.

? Lapiwch blygion neu bibellau sy’n anodd eu cyrraedd gyda stribedi deunydd insiwleiddio wedi’u gosod yn gadarn.

? Dewch o hyd i’ch stopfalf – gallai bod â’r gallu i ddiffodd y d?r yn gyflym arbed llawer o ddifrod.

? Dylech insiwleiddio tapiau allanol neu eu diffodd gyda’r stopfalf a draenio’r d?r oddi wrthynt.

? Dylech drwsio tapiau neu orlifydd sy’n diferu. Gall rhew sy’n cronni achosi rhwystr.

• Mynnwch fanylion plymwr da – os oes gennych broblem, bydd arnoch angen gweithiwr proffesiynol wrth law cyn gynted ag y bo modd. Ffoniwch blymwr sydd wedi cofrestru â chynllun WaterSafe.

? Os ewch i ffwrdd am ychydig o ddyddiau, gadewch eich gwres ymlaen yn isel a’i osod i ddod ymlaen o leiaf unwaith y diwrnod.

Beth i’w wneud os oes gennych broblem:

• Dewch o hyd i’ch stopfalf a’i diffodd.

• Sicrhewch fod unrhyw dapiau oer ymlaen, i adael i’r d?r ddianc pan fydd yn dadmer.

• Peidiwch â rhoi tapiau d?r poeth ymlaen nes bod y gwres canolog wedi’i ddiffodd.

• Gwnewch yr hyn y gallwch i amddiffyn unrhyw beth a allai gael ei ddifrodi neu fynd ag ef ymaith os bydd y bibell yn byrstio pan fydd y d?r yn dadmer.

• Gwiriwch bob pibell weladwy rhag difrod neu olion rhewi.

• Os gallwch adnabod pa bibell sydd wedi rhewi, rhowch botel dd?r poeth neu dywel gwlyb poeth arni.

• Os byddwch yn sylwi ar dd?r yn gollwng pan fydd y d?r wedi dadmer a phwysedd yn y bibell wedi cronni eto, diffoddwch y stopfalf a ffoniwch blymwr.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr D?r hefyd yn cefnogi ymgyrch D?r Cymru sef Lapiwch yng Nghymru, ac mae’r cwmni’n cynnig cyngor ac awgrymiadau i  gael cwsmeriaid yn barod am y gaeaf.  I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan y cwmni yma

 

Peidiwch â gadael i fraster flocio’r ddraen y Nadolig hwn

Mae’r corff gwarchod d?r yn annog pawb i sicrhau nad ydynt yn blocio eu draeniau wrth goginio y Nadolig hwn, trwy osgoi arllwys braster a saim i lawr y sinc neu’r t? bach.

Mae tua thraean ohonom yn dal yn ansicr yngl?n â beth y gallwn ei waredu’n ddiogel i lawr y sinc, y t? bach neu’r ddraen, yn ôl ymchwil gan y Cyngor Defnyddwyr D?r.

Ond gallai tua thri chwarter o’r 200,000 o achosion o garthffosydd wedi’u blocio sy’n digwydd yn y DU bob blwyddyn gael eu hosgoi petaem ni’n cofio peidio ag arllwys braster, olew a saim i lawr y ddraen.

Dyna pam mae’r Cyngor Defnyddwyr D?r yn gofyn i bobl gofio’r cyngor – ‘Stopiwch – dim i lawr y sinc!’ – cyn cael gwared ar fraster a grefi twrci y Nadolig hwn.

Dywedodd Diane McCrea, cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr D?r: “Efallai bod arllwys braster twrci i lawr y sinc neu’r t? bach yn gyfleus, ond fe allai ddifetha’ch Nadolig yn rhwydd.

“Gall y brasterau hyn flocio sinc, draen neu d? bach yn gyflym, gan olygu y byddwch yn gorfod galw cwmni i ymateb mewn argyfwng sy’n debygol o gostio tua £90. Mae hefyd yn costio tua £15 miliwn y flwyddyn i gwmnïau d?r glirio achosion o flocio – a chwsmeriaid fydd yn gorfod talu’r bil yn y pen draw.”

Mae blocio’n cyfrif am fwy na hanner yr achosion o lifogydd o garthffosydd yn y DU, sy’n effeithio ar fwy na 3,000 o adeiladau bob blwyddyn. Ond petaem ni i gyd yn gofalu rhag peidio â rhoi braster, olew a saim yn y system garthffosiaeth, gallai hynny leihau nifer y cwsmeriaid yr effeithir arnynt gan lifogydd, yn ogystal â’r difrod i’r amgylchedd, yn sylweddol.

Dyma brif awgrymiadau’r Cyngor Defnyddwyr D?r ar gyfer cael gwared ar fraster, olew a saim y Nadolig hwn:

• Gadewch i symiau bach o fraster, olew a saim oeri a chrafwch nhw i mewn i gynhwysydd neu bapur newydd cyn eu rhoi yn y bin.

• Cadwch ‘drap braster’ neu gynhwysydd yn y gegin i gasglu braster, olew a saim gwastraff. Bydd llawer o gwmnïau d?r yn rhoi trap braster i chi am ddim.

• Cymysgwch olew coginio â deunydd amsugnol fel deunydd torllwyth cath neu waddodion coffi, ac yna ei daflu i ffwrdd.

A CHOFIWCH – nid rhedeg y tap d?r poeth a defnyddio glanedydd yw’r ateb – mae saim a d?r poeth yn oeri mewn pibellau yn y pen draw ac yn achosi iddynt flocio.

Llifogydd Carthffosydd – y ffeithiau:

• Fel arfer, dim ond pedair modfedd (100mm) o led yw draeniau o’r cartref.

• Os ydych chi’n cael trafferth fflysio’ch t? bach neu’n sylwi bod d?r yn dechrau draenio’n araf neu fod swigod yn dod o waelod eich t? bach, cysylltwch â’ch cwmni carthffosiaeth ac esboniwch y symptomau’n eglur. Peidiwch â cheisio fflysio’r t? bach eto oherwydd y gallai hynny achosi gorlif mewnol.

• Os yw’r broblem wedi codi oherwydd bod nam yn eich draen breifat neu oherwydd ei bod wedi’i blocio, bydd angen i chi hurio contractwr draenio i’w hatgyweirio neu ei chlirio. Mae cwmnïau carthffosiaeth yn gyfrifol am ddadflocio a chynnal a chadw carthffosydd yn unig.

• Os yw carthion wedi dod i mewn i’ch eiddo o garthffos, bydd y cwmni’n anfon rhywun i ymweld â chi cyn gynted â phosibl ac yn helpu i lanhau eich eiddo.

• Mae gennych chi hawl i gael ad-daliad ar eich bil carthffosiaeth blynyddol (hyd at £1,000) am ddifrod i’r tu mewn i’ch eiddo a achoswyd gan lifogydd o garthffos.

• Cofiwch wirio a yw’ch yswiriant cartref yn cynnwys llifogydd o garthffosydd.