Y corff gwarchod yn croesawu gostyngiad pellach mewn cwynion ysgrifenedig ond yn rhybuddio yn erbyn hunanfoddhad

Mae cwynion ysgrifenedig gan gwsmeriaid yn erbyn cwmnïau d?r yng Nghymru wedi gostwng unwaith eto, ond mae’r Cyngor Defnyddwyr D?r yn dweud bod llawer mwy i’w wneud o hyd.

Mae Adroddiad Cwynion Ysgrifenedig blynyddol y Cyngor Defnyddwyr D?r wedi datgelu bod cwynion ysgrifenedig yn erbyn D?r Dyffryn Dyfrdwy wedi gostwng mwy na 28 y cant, a bod cwmni d?r mwyaf Cymru, D?r Cymru, wedi gweld gostyngiad o dros 14 y cant.

Gostyngodd cwynion D?r Dyffryn Dyfrdwy ddwywaith mor gyflym â’r flwyddyn flaenorol, a gostyngodd cwynion ysgrifenedig D?r Cymru am y drydedd flwyddyn yn olynol, sy’n golygu eu bod nhw hanner beth oedden nhw yn 2004/05.

Bu gostyngiad am yr ail flwyddyn yn olynol yn nifer cwynion ysgrifenedig Severn Trent Water hefyd, sy’n gwasanaethu rhai cwsmeriaid yng Nghymru, gostyngiad o bron 14 y cant.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr D?r: “Rydym yn falch, yn dilyn pwysau yn y blynyddoedd blaenorol, bod D?r Dyffryn Dyfrdwy wedi gostwng nifer y cwynion ysgrifenedig am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae’r cwmni’n mynd i’r cyfeiriad iawn i ddychwelyd i’r lefelau isel a gyrhaeddodd yn 2005, ond am y tro, mae ganddo’r ail nifer uchaf o gwynion ysgrifenedig y 10,000  o gysylltiadau ar gyfer cwmni d?r yn unig, ac mae llawer mwy i’w wneud i wella ei berfformiad.

“D?r Cymru yw’r ail gwmni d?r a charthffosiaeth sy’n perfformio orau yng Nghymru a Lloegr o hyd, ac mae’n dangos bod y pwysau rydym yn ei roi ar gwmnïau i wella, yn fuddiol. Nid oes lle ar gyfer hunanfoddhad, a byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’r ddau gwmni i amlygu ble y gallant wella eu gwasanaethau hyd yn oed yn fwy.”

Ledled Cymru a Lloegr, gostyngodd nifer y cwynion ysgrifenedig i gwmnïau d?r a charthffosiaeth am y pumed flynedd yn olynol, er bod y gostyngiad o 7.4 y cant yn arafach na’r gostyngiad o 12 y cant yn y flwyddyn flaenorol.

Mae galwadau ffôn gan gwsmeriaid i gwmnïau i ddatrys problemau wedi gostwng hefyd yn yr un modd â chwynion ysgrifenedig, gydag arafu tebyg yn y duedd honno eleni.

Bilio a chostau yw’r maes pryder mwyaf i gwsmeriaid yng Nghymru a Lloegr o hyd, sy’n cyfrif am dros 56 y cant o’r cyfanswm o 150,942 o gwynion ysgrifenedig a wnaeth yn y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2013.

Ac wrth i gyfyngiadau prisiau d?r ar gyfer 2015 i 2020 gael eu cytuno’r flwyddyn nesaf, mae’r Cyngor Defnyddwyr D?r wedi rhybuddio cwmnïau y gallent wynebu adlach gyda chwynion cwsmeriaid os byddant yn methu â chyflwyno gwerth am arian clir.

(Diwedd)

I gael mwy o wybodaeth, neu i drefnu cyfweliad, ffoniwch Tim Clarke neu Kate Eccles ar 0121 345 1005/1006

Nodiadau i olygyddion

Gellir gweld yr adroddiad llawn yma

  • Mae’r adroddiad yn monitro cwynion ysgrifenedig i gwmnïau d?r a charthffosiaeth, a dderbynnir trwy lythyr, ffacs neu e-bost.
  • Nid yw cwynion dros y ffôn wedi cael eu cynnwys yn yr adroddiad hwn, ond mae cwmnïau d?r yn cofnodi cysylltiadau digroeso, lle mae cwsmeriaid wedi gorfod ffonio cwmni i geisio datrys problem. Mae’r galwadau hyn wedi dilyn patrwm gostwng tebyg i gwynion ysgrifenedig.
  • Gr adroddiad yn cymharu eu perfformiad yn ôl cwynion y 10,000 o gysylltiadau cwsmeriaid.
  • Ers ei sefydlu yn 2005, mae’r Cyngor Defnyddwyr D?r wedi helpu mwy na 300,000 o gwsmeriaid gyda chwynion neu ymholiadau yngl?n â gwasanaethau d?r a charthffosiaeth, ac wedi sicrhau dros £16 miliwn mewn iawndal ac ad-daliadau.

Categories: Cymraeg, Regions, Wales