A allai ein hawgrymiadau arbennig eich helpu i arbed arian?

Datganiad i’r Wasg 11 Mawrth 2013 Swyddfa’r Wasg: Kate Eccles – 0121 345 1006 Cyngor Defnyddwyr D?r: 0623

A allai ein hawgrymiadau arbennig eich helpu i arbed arian?

Os ydych chi’n defnyddio d?r yng Nghymru ac yn wynebu cynnydd o rhwng £7 ac £11 ar fil d?r eich cartref yn 2013/14 ar gyfartaledd, dylech gael cip ar awgrymiadau arbennig y Cyngor Defnyddwyr D?r i weld a allwch arbed arian.

Wrth i’r biliau eich cyrraedd, mae’r Cyngor Defnyddwyr D?r am eich helpu i gael gwerth gorau am arian drwy ddarllen ein hawgrymiadau arbennig – gallai’r rhain leddfu effaith biliau uwch drwy eich helpu i fanteisio’n llawn ar y cymorth sydd ar gael.

Os ydych yn talu ar sail gwerth ardrethol – ac nid ar fesurydd

  • Os nad ydych yn defnyddio llawer o dd?r, yn enwedig os ydych yn deulu bach neu’n byw ar eich pen eich hun, gallech arbed arian drwy gael mesurydd. Gall hynny arbed £100 neu fwy y flwyddyn mewn rhai achosion.
  • Mae mesuryddion yn cael eu gosod yn rhad ac am ddim i gwsmeriaid preswyl a chewch newid yn ôl i’r hen drefn ymhen blwyddyn os byddwch yn ailfeddwl neu os nad ydych yn arbed cymaint â’r disgwyl. Os nad oes modd gosod mesurydd, rhaid i’r cwmni gynnig eich rhoi ar gyfradd asesu is.

Mae gan y Cyngor Defnyddwyr D?r gyfrifiannell bil mesurydd d?r i’ch helpu i weld a allech arbed arian drwy gael mesurydd

Help i bobl sy’n ennill incwm isel:

  • Os ydych yn cael budd-dal ar sail eich incwm, ac mae gennych o leiaf dri o blant dibynnol neu gyflwr meddygol sy’n golygu bod angen i chi ddefnyddio mwy o dd?r, mae help ar gael e.e. cynllun ‘Cymorth D?r Cymru’ a chynllun ‘WaterSure’ D?r Dyffryn Dyfrdwy i gwsmeriaid sydd â mesuryddion.
  • Os ydych yn cael rhai budd-daliadau ar sail incwm, ac mae gennych ôl-ddyledion, gallech drefnu i swm penodol o’ch budd-dal gael ei dalu’n uniongyrchol i’r cwmni d?r o dan y Cynllun D?r Uniongyrchol. Os ydych yn gwsmer gyda D?r Cymru, bydd eich bil £25 yn is os byddwch yn dewis talu drwy’r cynllun hwn.
  • Os ydych yn un o gwsmeriaid D?r Cymru ac mae gennych £150 neu fwy o ôl-ddyledion, hwyrach y byddwch yn gallu cael cymorth o Gronfa Gynorthwyo’r Cwsmeriaid. O dan y cynllun, os ydych mewn dyled ac yn gwneud taliadau rheolaidd i ostwng y ddyled, gallai’r cwmni ostwng neu hyd yn oed clirio eich dyled.

Ydych chi’n talu am wasanaeth nad ydych yn ei dderbyn? Gofalwch nad ydych yn talu am wasanaethau nad ydych yn eu derbyn drwy wneud yn siwr a ydych wedi eich cysylltu â’r garthffos. Os nad ydych yn gysylltiedig, mae gennych geubwll neu danc septig yn ôl pob tebyg.

Os oes gennych gyfarpar sy’n draenio d?r glaw i mewn i’r ddaear, gallwch gyflwyno cais i ddileu’r swm sy’n cael ei godi am ddraenio d?r wyneb – gallai hyn arbed tua £47 y flwyddyn fel arfer.

Arbed d?r ac arbed arian Os ydych eisoes yn defnyddio mesurydd, gall defnyddio d?r yn effeithlon ac osgoi gwastraff arbed arian hefyd – gallech ostwng eich bil ynni hefyd drwy ddefnyddio llai o dd?r poeth.

Gallech hefyd arbed arian drwy drwsio tapiau sy’n gollwng, gosod dyfeisiadau arbed d?r, a chasglu d?r glaw i’w ddefnyddio yn yr ardd.

Mae gwefan y Cyngor Defnyddwyr D?r yn rhoi cyngor i bob cwsmer am ddefnyddio d?r yn fwy effeithlon.

Meddai Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cyngor Defnyddwyr D?r Cymru: “Fel cwsmeriaid, dylai pob un ohonom gadw llygad ar ein biliau d?r i wneud yn siwr ein bod yn cael y fargen orau bosibl yn ogystal ag unrhyw gymorth ychwanegol gan ein cwmni d?r. Mae ein hawgrymiadau ardderchog yn ffordd dda o atgoffa cwsmeriaid i beidio â thalu mwy nag y dylent am eu d?r a’u carthffosiaeth ac i gael y gwerth gorau posibl am arian.”