Ydy’ch pibellau dŵr chi’n ddigon twym?

Mae ymchwil yn dangos nad yw hyd at hanner ohonom yn diogelu ein pibellau d?r rhag y tywydd oer a bod llawer mwy ohonom yn ansicr yngl?n â sut i ddelio â’r sefyllfa pe byddai rhywbeth yn mynd o’i le.

Mae’n ymddangos bod y risg uchaf ymhlith pobl ifanc rhwng 24 a 35 oed ac mae’r corff gwarchod d?r, y Cyngor Defnyddwyr D?r, yn annog pawb i wneud y paratoadau munud olaf hollbwysig hynny yn barod ar gyfer y tywydd rhewllyd.

Meddai Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cymru y Cyngor Defnyddwyr D?r: “Rydym wedi gweld lluniau diweddar yn y cyfryngau o’r difrod mawr y gall d?r ei achosi i’n cartrefi a’r anghyfleustra a ddaw yn sgil tarfu ar y cyflenwad d?r. Gallai lagio eich pibellau nawr eu hatal rhag byrstio yn ddiweddarach. A gallai gwybod pa gamau i’w cymryd pe byddai eich pibellau’n rhewi arbed miloedd o bunnoedd i chi a llawer o drafferth.”

Peidiwch ag aros am dywydd rhewllyd iawn – gweithredwch nawr.

Bob gaeaf, mae teuluoedd ledled Cymru yn dioddef yn sgil effeithiau pibellau sy’n byrstio a d?r yn llifo trwy eu cartrefi o ganlyniad. Ni sy’n gyfrifol am broblemau yn ein cartrefi, felly mae’n werth cymryd yr amser i wneud yn siwr eich bod wedi’ch yswirio.

Hyd yn oed os ydych chi’n rhentu eich cartref, mae’n dal yn werth gwneud yn siwr, oherwydd gallai pibell sy’n byrstio wneud difrod i’ch eiddo ac achosi anghyfleustra. Mae cwmnïau d?r yn gweithio’n galed i gynyddu ymwybyddiaeth ac yn gwneud amrywiaeth o bethau o anfon taflenni a chynnal sioeau teithiol i ddosbarthu pecynnau lagio am ddim.

Trwy ddilyn rhai camau syml yn awr, gallech sicrhau bod d?r yn llifo lle y dylai y gaeaf hwn.

Beth i’w wneud nawr:

 • Rhowch ddeunydd inswleiddio o amgylch eich pibellau a thanciau d?r – mae amrywiaeth o gynhyrchion a allai helpu ar gael yn eich siop nwyddau cartref leol neu ar-lein.
 • Lapiwch droeon mewn pibellau neu bibellau sy’n anodd eu cyrraedd gyda stribedi o ddeunydd inswleiddio wedi’u gosod yn dynn.
 • Dewch o hyd i’ch stopfalf – gallai gwybod sut i atal y cyflenwad d?r yn gyflym osgoi llawer o ddifrod.
 • Rhowch ddeunydd inswleiddio o amgylch tapiau allanol neu caewch nhw ar y stopfalf a draenio’r d?r allan ohonynt.
 • Atgyweiriwch unrhyw dapiau neu orlifoedd sy’n diferu – gallai rhew sy’n cronni achosi iddynt flocio.
 • Mynnwch fanylion cyswllt plymwr da – os bydd problem yn codi byddwch am gael gafael ar weithiwr proffesiynol cyn gynted â phosibl.
 • Ar ddiwrnodau oer iawn, agorwch y gorddrws i’ch llofft i adael i aer twym o rannau eraill o’r t? fynd i mewn ac atal pibellau rhag rhewi.
 • Os ydych yn mynd i ffwrdd am ychydig ddiwrnodau, gadewch y gwres ar dymheredd isel a’i osod i ddod ymlaen o leiaf unwaith y dydd.

Beth i’w wneud os bydd problem yn codi:

 • Dewch o hyd i’ch stopfalf a’i chau. • Gwnewch yn siwr fod unrhyw dapiau d?r oer cyfagos wedi’u hagor, fel bod y d?r yn gallu dianc pan fydd yn dadmer.
 • Peidiwch ag agor tapiau d?r poeth tan fod y gwres canolog wedi’i ddiffodd.
 • Gwnewch yr hyn a allwch i ddiogelu neu symud unrhyw beth a allai gael ei ddifrodi os bydd y bibell yn byrstio pan fydd y d?r yn dadmer.
 • Archwiliwch bob pibell y gallwch ei gweld am ddifrod neu dystiolaeth o rewi.
 • Os gallwch weld pa bibell sydd wedi rhewi, rhowch botel d?r poeth neu dywel gwlyb poeth arni.
 • Os ydych yn sylwi ar ollyngiad pan fydd y d?r wedi dadmer a’r gwasgedd yn y bibell wedi cynyddu eto, caewch y stopfalf a galwch blymwr.
 • Os ydych yn ansicr yngl?n ag unrhyw beth ar unrhyw adeg, galwch blymwr ardystiedig.

Mae llawer mwy o wybodaeth a chyngor defnyddiol arall yngl?n â sut i gysylltu â’ch cwmni d?r mewn argyfwng ar gael ar wefan y Cyngor Defnyddwyr D?r YMA.

Mae gwybodaeth am baratoi ar gyfer tywydd oer hefyd ar gael ar wefannau’r cwmnïau d?r sy’n gweithredu yng Nghymru: D?r Cymru, dwrcymru.com; D?r Dyffryn Dyfrdwy, deevalleywater.co.uk; D?r Hafren Trent, stwater.co.uk.