Peidiwch â chael eich dal gan yr oerfel y gaeaf hwn

Mae’r Cyngor Defnyddwyr D?r wedi cyhoeddi cyngor defnyddiol i helpu perchenogion tai i atal peipiau t? rhag rhewi, neu’n waeth na hynny, byrstio yn ystod ysbeidiau o dywydd oer.

Gall tywydd oer wneud llanastr o beipiau d?r ond, trwy ddilyn ychydig gamau syml nawr, gallwch leihau’r risg i’r cartref, eich gwres a’ch cyflenwad d?r pan fydd y tywydd yn gwaethygu.  Oherwydd bod d?r yn ymledu wrth iddo oeri, gall roi digon o bwysau ar beipiau t? i’w malu’n ddarnau.  Weithiau, dim ond pan fydd y tywydd yn cynhesu y daw’r difrod i’r amlwg.

Awgrymiadau gwych ar gyfer atal peipiau rhag rhewi:

  • Sicrhewch eich bod yn gwybod lle mae’r stopfalf y tu mewn i’ch t? a gwiriwch ei bod yn gweithio.  Fel arfer, mae o dan y sinc yn y gegin.  Bydd angen i chi fynd ati’n gyflym os bydd peipen yn byrstio. ?
  • Sicrhewch fod peipiau mewn mannau oer a drafftlyd wedi’u hinsiwleiddio.  Gwiriwch fod yr insiwleiddiad yn eich croglofft yn ddigon trwchus a’i fod yn gorchuddio’r peipiau d?r, lle bo hynny’n bosibl.  Peidiwch ag insiwleiddio o dan y tanc d?r. ?
  • Gorchuddiwch blygion neu beipiau sy’n anodd eu cyrraedd â stribedi o insiwleiddiad wedi’u gosod yn dynn. ?
  • Ar ddiwrnodau oer iawn, agorwch yr agorfa i’ch croglofft er mwyn i aer cynnes o rannau eraill o’r t? fynd i mewn iddi ac atal peipiau rhag rhewi. ?
  • Insiwleiddiwch dapiau y tu allan neu eu troi i ffwrdd yn y stop-tap, neu eu draenio cyn i’r tywydd rhewllyd gyrraedd. ?
  • Trwsiwch unrhyw dapiau sy’n diferu neu’n gorlifo.  Gall groniad o rew achosi rhwystr. ?
  • Os byddwch yn mynd i ffwrdd am ychydig ddyddiau, gadewch y gwres ymlaen yn isel a’i osod i ddod ymlaen o leiaf unwaith pob dydd.

Mae’r wybodaeth hon a chyngor defnyddiol arall, gan gynnwys sut i ddadmer peipiau sydd wedi rhewi a sut i gysylltu â’ch cwmni d?r mewn argyfwng i’w gweld ar ein gwefan cymorth cwsmeriaid.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Pwyllgor Cyngor Defnyddwyr D?r Cymru: “Roedd y gaeaf diwethaf yn anodd i ni gyd ond roedd yn waeth o lawer i lawer o bobl a oedd yn gorfod ymdopi â pheipiau d?r a oedd wedi rhewi a byrstio.

“Gwell rhwystro’r clwy’ na’i wella, yn sicr, ac mae’n rhatach o lawer hefyd.  Felly, gall treulio amser nawr yn dilyn ein cyngor syml arbed llwyth o drafferth i chi yn y pen draw.

“Mae cwmnïau d?r yng Nghymru hefyd yn cynnig cyngor ar sut i atal difrod i’ch peipiau ar eu gwefannau.  Mae gan D?r Cymru gynnig cyfyngedig ar gyfer pecyn lagin sy’n hawdd ei osod ar eu gwefan, ond gallwch gael offer lagio o siopau crefftau’r cartref hefyd.”

Fel arfer, mae perchennog y t? yn gyfrifol am drwsio unrhyw ollyngiadau ar y beipen gyflenwi sy’n mynd i’r eiddo o dan yr ardd ac am y peipiau y tu mewn i’r t?.  Gwiriwch eich polisi yswiriant cartref i weld a yw’n cynnwys difrod i beipiau a draeniau ai peidio.

Os ydych yn amau bod eich peipen gyflenwi’n gollwng d?r, cysylltwch â’ch cwmni d?r.  Bydd y rhan fwyaf o gwmnïau d?r yn cynnig helpu i ddod o hyd i’r gollyngiad a gallant roi cyngor neu gymorth i’w drwsio.

Gall cwsmeriaid cartref sydd â mesurydd d?r fod yn gymwys i leihau eu biliau d?r fel nad ydynt yn talu am dd?r sy’n cael eu colli trwy ollyngiadau.  Fodd bynnag, rhaid i’r gollyngiad fod dan y ddaear a chael ei drwsio’n gyflym.

Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch Get Ready for Winter i’w gweld yn www.direct.gov.uk/getreadyforwinter

Mae cynnig cyfyngedig D?r Cymru ar gyfer pecyn lagio ac awgrymiadau ar gyfer atal peipiau rhag rhewi ar gael yn: http://www.dwrcymru.com/cy-GB/Household/Winter-Lagging.aspx

Mae awgrymiadau D?r Dyffryn Dyfrdwy ar gyfer atal peipiau rhag rhewi ar gael yn http://www.deevalleywater.co.uk/category.php?id=12